Tipovací hokejová soutěž s RED3

Pravidla soutěže

Organizátor

Organizátorem soutěže je společnost Cemio Switzerland, s.r.o., se sídlem Veverkova 1343/1 Hradec Králové, 500 02, IČ: 279 44 905. Vedeno u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 128378 (dále jen “organizátor”).

Účastník soutěže

Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která má trvalý pobyt na území České republiky a která splní dále stanovené podmínky (dále jen “účastník”).

Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k organizátorovi.

Do soutěže se účastník zapojí tím, že zakoupít jakékoliv balení přípravku Cemio RED3 a do poznámky u objednávky napíše svůj tip na vítěze MS v ledním hokeji 2018.

Trvání soutěže

Soutěž trvá od 3. 5. 2018 do 18. 5. 2018. Poslední tipy, které bude možné zařadit do soutěže je možné odeslat nejpozději  18.5. 2018 do 23:59 hod.

Výhry

Výhrou v této soutěži se rozumí voucher v hodnotě 1000Kč, který získají 3 soutěžící s nejrychlejším správným tipem, a balení přípravku Cemio RED3 90 kapslí, který získá 10 dalších soutěžících s nejrychlejším správným tipem (dále jen “výhra”).

Průběh soutěže

Výherci soutěže budou o výhře vyrozuměni na uvedenou emailovou adresu nebo telefon organizátorem.

Organizátor neodpovídá za nedoručení výše uvedeného vyrozumění způsobené problémy na straně příjemce (např. neplatná adresa či e-mailová adresa, technické problémy poštovního serveru apod.).

Výhry budou organizátorem zaslány na adresu uvedenou v soutěžním formuláři nejpozději do 1 měsíce od oznámení výhry.

Výsledky soutěže určené organizátorem jsou konečné, bez možnosti odvolání. Účastníci se soutěže účastní s vědomím, že nemohou požadovat ceny v hodnotě vyšší nebo ve větším množství, než jaké určí organizátor, a že nejsou oprávněni požadovat namísto vyhrané ceny peněžité plnění. Na ceny ze soutěže neexistuje právní nárok, vymáhání účasti v soutěži či ceny soudní cestou je vyloučeno.

Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností. Organizátor si vyhrazuje právo činit rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při pouhém podezření z nedodržení pravidel soutěže, porušení právního řádu České republiky, jednání, které je v rozporu s dobrými mravy nebo které je dle posouzení organizátora způsobilé ohrozit jeho oprávněné zájmy, porušování pravidel fair play, nebo jiného závadného chování ze strany soutěžícího. Rozhodnutí podle tohoto článku je vyhlašovatel oprávněn učinit kdykoliv v průběhu soutěže, a to až do okamžiku předání výher. Dospěje-li např. organizátor k závěru, že výherce získal výhru v rozporu s těmito pravidly, je oprávněn rozhodnout o vyloučení soutěžícího ze soutěže i po jejím skončení.

Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky či pravidla této soutěže, příp. akci přerušit či odložit nebo zrušit.

Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.

Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící. V případě jakýchkoli nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem na: online@cemio.net

V Praze dne 2. 5. 2018